HIIT Basecamp

Vanliga frågor

Vad är HIIT?

HIIT är en förkortning av High-Intensity Intervall Training dvs högintensiv intervallträning. Träningen går ut på att man under passet tränar mellan 85-100 % av sin pulsmaxkapacitet i korta sekvenser som sedan varvas med vila. Detta upprepas sedan ett antal gånger. Våra pass blandar intensiva sekvenser på löparband eller cykel med styrketräning och funktionell träning. Träningen är tuff, ja men alla pass kan anpassas efter egen förmåga och dagsform.

Fördelar med HIIT träning

Du ut mycket av din träning, den är tidseffektiv och innebär en större utmaning än den de flesta som tränar själv klarar av att uppbringa utan hjälp från PT eller annan instruktör. HIIT tvingar en att verkligen ta ut sig till max under en begränsad tid. 

Högintensiv träning en perfekt träningsform om man vill bränna fett. Många tror fortfarande att lågintensiv träning på ca 65 % av maxkapacitet är den bästa träningen (promenader etc). Det finns viss sanning i det, eftersom kroppen tenderar att ha lättare ta från fettreserverna vid aerob träning (lågintensiv) än anaerob träning (högintensiv). Men när vi tränar riktigt hårt ökar vår energiförbrukning och tar det längre tid för kroppen att återhämta sig, och energiförbrukningen hålls därför hög en bra stund även efter passet.

Gäller distansköplagen vid köp av medlemskap?

Ja, köpen täcks av distansköplagen. Det innebär att ni har 14 dagar på er från det att avtalet börjar gälla tills det att ni kan säga upp avtalet/medlemskapet (läs mer här). Tar man del av vårt öppningserbjudande så gäller avtalet från och med den 1 september. Distansköplagen gäller även vid köp av varor från vår butik (gäller ej mat och dryck).

Hur betalar jag för mitt månadsabonnemang?

Du kan välja att betala med kort, autogiro eller faktura (tillkommer avgift på 25 kr). Alla medlemskap går att köpa via hemsidan eller i receptionen.

Erbjuder ni någon form av företagsmedlemskap eller företagsrabatt?

Ja, vi kan erbjuda företagsmedlemskap. Kontakta oss på info@hiitbasecamp.com för mer information.

Har ni någon åldersgräns?

Vi har åldersgräns på 18 år. Men har du fyllt 16 år så får du köpa medlemskap förutsatt att du får skriftligt godkännande från en målsman samt att denne tränar tillsammans med dig. Se allmänna villkor för mer information.

Hur ser schemat ut?

Vårt schema hiitar ni här på hemsidan eller i vår app HIIT Basecamp.

Vad har ni för träningsutrustning?

Marknadens absolut bästa löparband, cyklar och styrkeutrustning (Technogym och Eleiko). Vi är helt specialiserade på gruppträning och HIIT, därför kommer studion inte vara öppen för egen träning mellan våra schemalagda pass förutsatt att vi inte har avsatt viss tid för egen träning. Däremot så kommer vi ha personliga tränare på plats för den som önskar individuell träning.

Vilka öppettider har ni?

Receptionen är bemannad mellan 10.00 - 19.00 på vardagar. Vi finns även på plats 15 min innan start av varje pass

Kan jag provträna och kostar det?

Det går bra att provträna och det kostar 160 kr. Vi erbjuder även ett kort som heter "Try me out" vilket ger dig möjlighet att träna obegränsat 14 dagar för att kunna testa på vårt utbud av klasser.

Är gruppträning inkluderat i mitt medlemskap?

Vi erbjuder endast gruppträning så ja. Löser du ett Here to stay medlemskap så får du träna obegränsat varje månad. Dock så rekommenderar vi inte att du tränar varje dag pga skaderisken samt risk för överträning.

Hur får jag ut ett friskvårdsintyg/betalningsintyg?

Hör av er till oss i receptionen så skickar vi ut ett intyg till dig.

Kan jag frysa mitt abonnemang? Och hur fungerar det?

Mer information under "Allmänna villkor" 

Hur hanterar HIIT Basecamp mina personuppgifter?

Mer information under "Allmänna villkor" 

Hur säger jag upp mitt medlemskap?

Avtalet måste sägas upp i receptionen eller skriftligt via mail till info@hiitbasecamp.com

Ordningsregler

Love the HIIT Basecamp way

HIIT Basecamp är för alla och vi vill att alla ska känna sig välkomna och trivas hos oss. För att nå det målet enklare har vi satt upp följande ordningsregler:

 •  Här tränar vi för att bli bättre och vi gör alltid vårt bästa. Vi följer därför instruktörens råd och låter oss instrueras.
 • För att undvika skador informerar vi instruktören i förväg om skador och krämpor innan träningen sätter igång.
 • För att undvika obekväma sit-ups så har vi på oss skor som är rena från småsten och annat skräp.
 • Omklädningsrummen är en shoe free zone!
 • Hos oss kan man inte misslyckas, försök igen och du kommer till sist att lyckas. Din inställning och din ansträngning är vad som räknas.
 • Ge inte upp, vi tror på dig.
 • Undvik att släppa vikter dels att för undvika en skada samt att vi vill undvika att störa närboende och ha sönder golvet och utrustningen.
 • HIIT Basecamp älskar barn och hundar, och när de förärar oss med ett besök måste de hållas under noggrann uppsikt av målsman/husse/matte alternativt av särskilt dedikerad instruktör.
 • Vi stöttar och hjälper varandra genom att heja på och pusha en kamrat som verkar vilja ge upp.  Alla har vi en egen hälsoresa och egna mål men alla behöver vi hjälp och stöttning ibland.
 • Hos oss bokar vi passen vi ska gå på och avbokar passen vi inte kan komma på. Vi kommer i tid till passen vi ska köra. 
 • Hos oss är ditt ego i samma storlek som en atom. Enough said!
 • Vi har alla ett gemensamt mål, nämligen att bli bättre och må bättre.
 • På HIIT Basecamp hjälps vi åt med att ställa tillbaka alla redskap som använts under träningen efter träningen.
 • På HIIT Basecamp vill vi bli bättre på att vi gör så hjälp oss genom att säga till när något inte känns bra och där vi kan förbättra oss. Säg till oss i receptionen eller maila in på info@hiitbasecamp.com .
Allmänna villkor
 1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos HIIT Basecamp mellan den person (nedan benämnd ”Medlem”) som står namngiven i avtalet, till vilket nedan beskrivna villkor utgör en integrerad del, och det bolag som avtalet avser (nedan kallat ”HIIT Basecamp”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som HIIT Basecamp erbjuder, såsom personlig träning.

 1. Medlemskap

2.1 Medlemskap hos HIIT Basecamp kan sökas av person som - är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare, - är minst 16 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande, och - har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av HIIT Basecamps personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskap söks personligen hos HIIT Basecamp efter att information om HIIT Basecamps medlemskap och träningsmöjligheter erhållits i form av muntlig förklaring från HIIT Basecamps personal och/eller skriftlig dito. Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemsavtalet. 2.3 HIIT Basecamp erbjuder medlemskap med olika längd och träningsmöjligheter. Omfattningen av HIIT Basecamps olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår av HIIT Basecamps vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista. 2.4 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till att omfatta en längre tid enligt HIIT Basecamps vid var tid gällande utbud för olika medlemskap.

 1. Medlemmens ansvar

3.1 Medlemmen förbinder sig - att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation innan träning eller aktivitet påbörjas i HIIT Basecamps lokaler, - att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i HIIT Basecamps träningscenter, - att ta del av och följa HIIT Basecamps vid var tid gällande säkerhets och ordningsregler, - att följa anvisningar som ges av HIIT Basecamps personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning, - att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i HIIT Basecamps träningscenter,

3.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

 1. HIIT Basecamps ansvar

4.1 HIIT Basecamps ska avråda medlemmen från träning som HIIT Basecamps personal bedömer kan innebära risk för ohälsa eller skada för medlemmen.

4.2 HIIT Basecamp ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför HIIT Basecamps kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på HIIT Basecamps träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut. 4.3 HIIT Basecamp ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen förorsakas under sin vistelse i HIIT Basecamps träningscenter. 4.4 HIIT Basecamp ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i HIIT Basecamps träningscenter. HIIT Basecamp ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av HIIT Basecamps personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

 1. Träning på HIIT Basecamp

5.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos HIIT Basecamp och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt HIIT Basecamps vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om HIIT Basecamps vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i HIIT Basecamps träningscenter eller på hemsidan. 5.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att HIIT Basecamps öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras utefter alla medlemmars behov och önskemål. 5.3 HIIT Basecamp upplyser genom detta avtal medlemmen på att fler träningstillfällen än fyra per vecka kan bidra till överträning på grund av för hög träningsvolym. 5.4 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningscentret fram tills 20 minuter innan schemalagt träningspass startar, som medlemmen bokat plats på. 5.5 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av HIIT Basecamps personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset. 5.6 Med anledning av begränsat antal platser per pass kan HIIT Basecamp inte alltid garantera tillgång till av medlemmen önskad schemalagd träningsaktivitet. 5.7 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i av HIIT Basecamp erbjudna träningspass genom bokning enligt HIIT Basecamps regler för denna. 5.8 Genom detta avtal så godtar medlemmen att HIIT Basecamps träningscenter på ej förutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/ eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via anslag på Facebook.

 1. Frysning av 12-månaders medlemskap vid särskilda omständigheter

6.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt 12 månaders medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet. 6.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då HIIT Basecamp godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som HIIT Basecamps godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras (vid autogiromedlemskap) under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas. 6.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 20 dagar och mest 60 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande. 6.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där HIIT Basecamp ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 90 dagar och längst om 365 dagar. Frysning är möjlig att göra mot att läkares intyg om att medlemmens medicinska tillstånd ej tillåter fysisk träning. Frysning kan även ske mot intyg om resa längre än 3 månader till ort där vi ej har träningscenter beläget. Intyget ska utfärdas av arbetsgivare, resebyrå, eller vara en resebiljett i någon form. 6.5 Ansökan om frysning av medlemskap bör göras i förväg.

 1. Avgifter och betalning

7.1 Medlemmen erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt HIIT Basecamps vid var tid gällande prislista. 7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontantmedlemskap i förskott för hela bindningstiden, och avgifter för autogiro-medlemskap löpande. Betalningen ska vara HIIT Basecamp senast tillhanda det datum som står angivet på respektive faktura eller angivet i annan mellan HIIT Basecamp och medlemmen upprättad överenskommelse. Det ankommer på medlemmen att vid autogiro-medlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande för överföring via autogiro. Sådant medgivande skall i efterhand bifogas detta avtal. 7.3 HIIT Basecamp har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av avgift aviseras med minst en månads varsel. 7.4 Medlemmen behöver inte erlägga månadsavgift för tid - då medlemskapet ej nyttjas enligt punkterna 6.1-6.5 eller - då HIIT Basecamp har stängt av medlemmen enligt punkterna 8.1- 8.4. 7.5 Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap), och tillräckliga medel saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, har HIIT Basecamp rätt att temporärt stänga av medlemmens tillgång till bokningssystemet till dess förfallen avgift och ev. straffavgift erlagts. Betalas ej den förfallna avgiften inom en månad från förfallodag så kan HIIT Basecamp skicka skulden till inkasso. HIIT Basecamp har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. 7.6 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när förfallna belopp har kommit in på HIIT Basecamps konto. Om HIIT Basecamp inte erhåller betalning senast på förfallodagen så har HIIT Basecamp rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso. 7.7 HIIT Basecamp har 1 månads uppsägningstid på årsmedlemskap och halvårsmedlemskap, från första dagen i nästkommande månad från det datum då uppsägning av medlemskap skett. Det innebär att om medlemmen, efter att bindningstiden löpt ut, säger upp sitt medlemskap så betalar medlemmen för den månad i vilken uppsägningsdagen löper och därtill nästkommande månad. För autogiromedlemskap som slutits utan bindningstid är uppsägningstiden 2 månader.

 1. Upphörande av medlemsavtal

8.1 Medlemsavtal för kontantmedlemskap upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst, med 1 månads varsel, säga upp sitt medlemsavtal avseende autogiromedlemskap för vilket bindningstiden har löpt ut. Medlemsavtal för autogiro-medlemskap slutna med bindningstid fortsätter således, efter att bindningstiden har löpt ut, att gälla med i avsnitt 7 nämnda rådande förhållanden. För autogiromedlemskap utan bindningstid gäller en uppsägningstid om två månader. 8.2 Medlem har rätt att, genom meddelande som HIIT Basecamp skall ha erhållit senast inom 2 veckor från dagen för medlemsavtals tecknande, avsluta medlemskapet oavsett bindningstid. HIIT Basecamp debiterar i sådant fall alltid en avgift motsvarande 2 månad från medlemskapets startdatum men återbetalar erlagda engångsavgifter och övriga i förskott erlagda avgifter. 8.3 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med HIIT Basecamp, avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan medlemmen och HIIT Basecamp. HIIT Basecamp debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en månadsavgift. 8.4 HIIT Basecamp har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av HIIT Basecamp vidtar tillräcklig rättelse; - missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller - bryter mot säkerhets- och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av HIIT Basecamps personal så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå. 8.5 HIIT Basecamp har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem stängas av med omedelbar verkan. Medlem åtar sig att underkasta sig dopingkontroll i förekommande fall. Vägran att underkasta sig dopingkontroll leder till avstängning med omedelbar verkan. Vid avstängning enligt denna punkt 8.5 återbetalas ingen del av erlagd avgift.

 1. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av medlemsavtalet

9.1 HIIT Basecamp återbetalar, vid förtida upphörande av medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som medlemmen bundit sig för i medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om medlemskapet upphör av någon av följande omständigheter - HIIT Basecamp och medlemmen har nått överenskommelse om att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av medlemmens hälsa, eller - ändrat förhållande enligt punkt 8.3.

 1. Övriga träningsmöjligheter och tjänster

10.1 Övriga träningsmöjligheter och tjänster, såsom personlig träning, föreläsning, utbildning eller liknande kan komma att kräva ett för tjänsten vid var tid gällande separat avtal, för vilket medlemmen härmed förbinder sig att ingå i om sådan träningsmöjlighet eller tjänst köps av eller via HIIT Basecamp.

 1. Barn och barnvagnar

11.1 Barn under 14 år får vistas på träningscentret under uppsyn av förmyndare. När medlemmen vistas på träningscentret, i sällskap av ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP SID 2 (3) person som medlemmen står som målsman till, innan träning så ska denna person befinna sig i medlemmens direkta närhet. När medlemmen tränar på HIIT Basecamps träningscenter så ska eventuell person som medlemmen står som målsman till vistas på den yta i lokalen där minst risk för olyckor gäller. Denna plats skall anvisas av HIIT Basecamps personal. Samtidigt så skall medlemmens sällskap kunna ha ögonkontakt med medlemmen. 11.2 HIIT Basecamp tillåter inte barnvagnar på träningscentret utöver speciellt angivna tider.

 1. Säkerhets- och ordningsregler

12.1 Medlemmen får inte vara i vägen för, eller på något sätt, störa pågående pass, eller personlig träning, när denne vistas på träningscentret. 12.2 Medlemmen får inte förolämpa andra medlemmar eller på något sätt förorsaka annan person olycka eller ohälsa på HIIT Basecamps träningscenter. 12.3 HIIT Basecamp har rätt att, efter officiell varning, säga upp medlemmens avtal i händelse av att säkerhet och ordningsregler överträds av medlemmen.

 1. Ändring av avtalets allmänna villkor

13.1 HIIT Basecamp har rätt att ensidigt ändra alla dessa allmänna villkor. Vid ändring av medlemsavtalsregler kommer medlemmen att av HIIT Basecamp kontaktas via Facebook eller via anslag på Facebook.

 1. Information och meddelanden

14.1 HIIT Basecamp skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till medlemmen främst med e-post till av medlemmen anmäld e-postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet. 14.2 Meddelanden från medlemmen enligt medlemsavtalet kan överlämnas till HIIT Basecamp via telefonkontakt eller skickas per brev eller e-post till HIIT Basecamp. Telefonnummer, adress och e-postadress till HIIT Basecamp anges på HIIT Basecamps hemsida http://www.hiitbasecamp.com. 14.3 Medlemmen skall underrätta HIIT Basecamp om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.

 1. Personuppgifter, foto och video

15.1 HIIT Basecamp behandlar uppgifter om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som medlemmen samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. 15.2 Medlemmen samtycker till att HIIT Basecamp, och andra bolag som står i företagsmässig förbindelse till HIIT Basecamp, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring. 15.3 Medlemmen kan när som helst anmäla till HIIT Basecamp begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. HIIT Basecamp bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om medlemmen anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål. 15.4 Medlem som deltar i HIIT Basecamps utbud av träningsmöjligheter och tjänster kan komma att fotograferas eller videofilmas. Det åligger medlemmen att meddela HIIT Basecamp om medlemmen inte samtycker till användning av fotografier och/eller videor på HIIT Basecamps hemsida eller i någon form av marknadsföring eller reklam. Ersättning utgår inte för sådant bruk.

 1. Tvist

16.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och HIIT Basecamp skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. HIIT Basecamp förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och HIIT Basecamp äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.